بختم؟ سفید

پیشانی‌ام هنوز بلند است
ولی دستم کوتاه

دوری

عيد اومد، بهار اومد، تو دوری اما

به کوری چشم زمستان

خدایا شکرت که سال 87 تموم شد. خدایا شکرت که بهار اومد. خدایا شکرت که من این زمستون رو هم تاب آوردم.

تاب

مُردم از زندگی.

پرهايم؟

در دشت دگر، گل افسوسی چو بروید، می‌آيم، می‌بويم.
سهراب

ای گل فروش ... گل چه فروشی به ...

وقتی یه مدت دور از بازار بمونی هم قیمت ها از دستت میره هم امکان رقابت رو از دست میدی. چه دردی هم داره از دست دادن بازاری که انحصار واردات و صادراتش مال خودت بوده.

آغوش تو

دلم می خواهد ببوسمت. به خودم بفشارمت اما هیچ وقت ... هیچ وقت با شوق به آغوشم نیامدی :( چند میلیارد سال پیش تو راه دیگری رفتی و من راه دیگری. این عشق راه به جایی نمی برد مخمل.

خدا برکت بدهد به:
ام‌تی3.34