صفحه‌ی اصلی

بايگانی مطالب مربوط به: حواس‌ام نبود

December 29, 2009

شکرانه بده که خون‌بهای تو من‌ام

حواس‌ام نبود
جای بوسه‌ام باتوم بر شانه‌ات فرود آمد 
جای سنگینی سینه‌ی فراخ‌ات نفس‌ام زیر ضربه‌ی پوتین به شماره افتاد

December 19, 2009

میدان تجریش

حواس‌ام نبود 
تو که حواس‌ات بود چه کار کردی؟

۱۱۲

حواس‌ام نبود
دستی موهای‌ هنوز سیاه‌ام را چنگ زد و لب‌هایم را نزدیک‌تر برد

December 18, 2009

ناله‌های من از فراق اوست

حواس‌ام نبود 
نفس‌ام از کنجکاوی دست دیگری به شماره افتاد

December 17, 2009

بیا تا جان شیرین در تو ریزم

حواس‌ام نبود
نگاه تو نبود که از گردن‌ام سُر خورد و پایین رفت 

آغوش‌گاه رویا

حواس‌ام نبود
عطر لب‌های تو با عطر لب‌های دیگری در انحنای کمرم آمیخت

December 16, 2009

مدام پیش نگاه

حواس‌ام نبود
حواس‌ات نبود من‌ام، و چانه‌ات را آرام پایین آوردی که ببوسم

تا قیامت

حواس‌ام نبود
اشک رد بوسه‌ات میان سینه‌ام را شست

December 15, 2009

داغ

حواس‌ام نبود 
جای بوسه ات بر گردن‌ام را آفتاب بی‌رمق لندن بوسید

ماه‌جبین

حواس‌ام نبود 
 رد انگشت‌هایت پاک شد از تن سپید ماه