« April 2008 | صفحه‌ی اصلی | June 2008 »

بايگانی: May 2008

May 20, 2008

قمار ظالمانه

آن روز که توی دلم قند آب می‌شد که امسال درس کاربرد احتمالات را برداشته‌ام سرمست احتمالات بودم و هيچ به آن کلمه‌ی کاربرد اش فکر نمی‌کردم. ببين يک کلمه چطور روز و شب آدم را می‌تواند يک دست کند!

May 18, 2008

دور باطل

اينجا نوشتن هم ديگر فايده ندارد. حرف زدن خفه ام می کند ...

May 11, 2008

من از طربستان ملکوت متنفرم.

May 10, 2008

سکته

من اگر يک روز سکته کردم مطمئن باشيد از دست احمدی نژاد بوده.

May 9, 2008

JE T'AIME - Lara Fabian

در بالاترين ديدم اش.

May 2, 2008

اسب

من درس دارم، حوصله ندارم!

* چند دقيقه ای می شود که دارم فکر می کنم حوصله را با چه می نويسند ...